Repu & ChatGPT Vietnam cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Công ty sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm Quy định bảo mật thông tin cá nhân và các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam. Công ty sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng, không tiết lộ, chia sẻ hay bán thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Repu & ChatGPT Vietnam cũng cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng mục đích đã được thỏa thuận. Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng để thực hiện các dịch vụ cụ thể mà khách hàng yêu cầu hoặc đăng ký, và để cải thiện chất lượng dịch vụ. Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Repu & ChatGPT Vietnam sẽ thường xuyên cập nhật chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của mình để phản ánh các thay đổi mới nhất trong pháp luật và các biện pháp bảo mật thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố rõ ràng trên trang web của công ty để khách hàng có thể tham khảo và nắm rõ quy định

Repu & ChatGPT Vietnam